57° Gin & Tonic

57° Gin & Tonic

57° G&T

50ml Gin

150ml Tonic

Grapefruit Wedge and Sichuan pepper to garnish